Privacyverklaring

Privacyverklaring


Dit is de privacyverklaring van TRIATHLON VERENIGING ALMERE, statutair gevestigd te TARANTELLASTRAAT 61,
1326 LX ALMERE, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40061442
hierna te noemen: `
de Vereniging`.


Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt
omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit
statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: SECRETARIS@TVALMERE.NL


Wij verwerken uw persoonsgegevens primair op het grondgebied van de Europese Unie (EU). Indien dat niet het
geval is, nu of toekomstig, staat dat vermeld in onderstaande tabel, waarbij beschreven staat welke maatregelen
er getroffen zijn om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens beschermd blijven volgens Europese normen en in
overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u
verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen

Doel Welke
persoonsgegevens
Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u
(proef)lid kan worden
en
het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereen
komst.
Voornaam
Achternaam
Geslacht
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de
overeenkomst
Indien u lid wordt
gedurende de
looptijd van de
overeenkomst.
Indien u geen lid
wordt worden uw
gegevens zo snel als
mogelijk verwijderd
binnen 6 maanden
E-Boekhouden (alleen
geautoriseerde
belanghebbenden
binnen de vereniging),
verwerking binnen de
EU
Financiële- en
ledenadministratie
Voornaam
Achternaam
Geslacht
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de
overeenkomst
Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en tot
2 jaar daarna, daarna
alleen in de
financiële
administratie voor 7
jaar.
E-Boekhouden (alleen
geautoriseerde
belanghebbenden
binnen de vereniging),
verwerking binnen de
EU
Versturen nieuwsbrief Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Toestemming Zolang als men
aangemeld is.
MailChimp (zie
toelichting hieronder).
Verwerking buiten de
EU

Schrems-II (uitspraak Hof van Justitie 16 juli 2020)
Persoonsgegevens van Europese personen mogen niet zomaar in de VS worden verwerkt, omdat de VS de privacy-rechten
van Europeanen niet voldoende beschermt. Waarom niet? Ten eerste, omdat EU-burgers geen mogelijkheid hebben om
naar de rechter te stappen als zij van mening zijn dat hun gegevens onrechtmatig door de overheid worden verwerkt. Ten
tweede blijkt dat de veiligheidsdiensten in de VS erg ruime toegang hebben tot alle gegevens.


Op 25 maart 2022 heeft de Europese Unie een
persbericht gepubliceerd. Er is een principeakkoord bereikt over een nieuw
zogeheten Trans-Atlantic Data Privacy Framework. Uitwerking in onderliggende documenten moet nog plaatsvinden. Op
basis van dit principeakkoord is Triathlon Vereniging Almere van mening te bescherming van uw gedeelde
persoonsgegevens te kunnen waarborgen.


Doel Welke
persoonsgegevens
Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Om onze digitale
dienstverlening te
verbeteren
Cookies (zie voor
meer info het sub
kopje Cookies)
IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze
website bezocht
wordt. Deze
gegevens worden zo
snel als mogelijk
geanonimiseerd.
Websitebeheerder,
verwerking binnen de
EU
Analytics tools,
verwerking binnen de
EU

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de
browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service
te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er
bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en
taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s –
door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen
worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele)
cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3
Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer
informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van
uw browser.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is
om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u
een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om
uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te
identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven
aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.


Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke
personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat
onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd
te overleggen.


Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de
websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u
aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te
raadplegen.


Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan
de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.


Rechten van betrokkenen

U heeft recht op? Wat houdt het in?
Inzage recht een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die worden
verwerkt
Vergetelheid recht om “vergeten” te worden
Rectificatie recht persoonsgegevens te laten wijzigen/aanvullen
Dataportabiliteit recht persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
Beperking van de verwerking recht minder persoonsgegevens te laten verwerken
Menselijke blik bij besluiten recht op een menselijke blik bij besluiten (indien er sprake is van
geautomatiseerde besluitvorming/profilering)
Bezwaar recht bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage,
correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:
E-mail:
Ralph Zijlma
secretaris@tvalmere.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Menu